K WYNN PAKDEEJIT’S HOUSE.

@ PRADITMANUTHAM BANGKOK